Nový vernostný program Sence 911
/
Reklamačný poriadok

1. Tento reklamačný poriadok (ďalej ako „Reklamačný poriadok) upravuje postup spoločnosti Sence911, s.r.o. so sídlom Lotyšská 5181/24 821 06 Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice, IČO: 54761301, DIČ 2121778362, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“) pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného prostredníctvom internetovej stránky www.sence911.com (ďalej ako „sence911.com“) alebo aj zakúpeného iným spôsobom od Predávajúceho, najmä priamo v prevádzke Predávajúceho, a práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany“) s tým súvisiace.

2. Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného od Predávajúceho, ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi týmto Reklamačným poriadkom a ustanoveniami § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je Kupujúci spotrebiteľom, ustanovenia právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa majú prednosť pred ustanoveniami tohto Reklamačného poriadku.

3. Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného od Predávajúceho, ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi týmto Reklamačným poriadkom a príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ak z tohto Reklamačného poriadku nevyplýva niečo iné.

4. Kupujúci, ktorý kupuje tovar prostredníctvom www.sence911.com, potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, že sa oboznámil s Reklamačným poriadkom Predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom potvrdenia elektronickej objednávky Kupujúceho Predávajúcim sa Reklamačný poriadok stáva pre Kupujúceho záväzným.

5. Reklamačný poriadok je verejne dostupný na www.sence911.com a v písomnej podobe v sídle Predávajúceho.

ČLÁNOK II

Kontrola tovaru pri prevzatí a uplatnenie reklamácie

1. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom – kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy a Kupujúci je povinný o tom bezodkladne informovať Predávajúceho. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek poškodeniu obalu, Predávajúci má právo prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu neuznať.

2. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.
Ak Kupujúci zistí, že tovar je neúplný alebo akokoľvek poškodený, resp. Kupujúci objaví iné nedostatky tovaru, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr do troch dní odo dňa, keď vadu tovaru zistil alebo mohol zistiť, písomne alebo osobne uplatniť u Predávajúceho, inak sa dodávka považuje za úplnú a bez vád a neskoršie reklamácie z tohto dôvodu má právo Predávajúci neuznať. Kupujúci je povinný v reklamácii uviesť všetky skutočnosti podstatné pre posúdenie reklamácie, reklamovanú vadu tovaru a jej prejavy čo najpresnejšie opísať a riadne preukázať.

3. Reklamácia sa uplatňuje písomne doručením reklamácie v listinnej podobe na adresu sídla Predávajúceho zapísanú v obchodnom registri. Reklamácia sa uplatňuje osobne v mieste sídla Predávajúceho zapísanom v obchodnom registri alebo v mieste prevádzkarne Predávajúceho. Bezodkladne po uplatnení reklamácie vyhotoví Predávajúci o uplatnení reklamácie písomný záznam, v ktorom uvedie všetky podstatné okolnosti súvisiace s reklamáciou. Písomný záznam o uplatnení reklamácie možno doručiť Kupujúcemu aj elektronicky na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke tovaru alebo inak Kupujúcim oznámenú Predávajúcemu.

4. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho. Kupujúci je povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u Predávajúceho.

5. Pri uplatnení reklamácie je Predávajúci oprávnený žiadať, aby Kupujúci doručil na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý a mechanicky nepoškodený.

6. Ak je Kupujúci spotrebiteľom, ustanovenia bodov 1 a 2 tohto článku sa nepoužijú.

ČLÁNOK III

Záručná doba a vybavovanie reklamácie

1. Na tovar dodaný Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, sa poskytuje záručná doba záruka za akosť tovaru v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady tovaru až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

2. K tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

3. Za vadu tovaru, za ktorú zodpovedá Predávajúci, sa nepovažuje zmena vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania alebo čistenia, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného vonkajšieho zásahu.

4. Predávajúci ďalej nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých bol Kupujúci informovaný v čase uzatvárania kúpnej zmluvy alebo v čase prevzatia tovaru, ako ani za vady, z dôvodu ktorých mu bola na tovar poskytnutá zľava z ceny.

5. Kupujúci je povinný pri vybavovaní reklamácie poskytovať Predávajúcemu potrebnú súčinnosť.

6. Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Vybavenie reklamácie oznámi Predávajúci Kupujúcemu písomne. Písomný doklad o vybavení reklamácie možno doručiť Kupujúcemu aj elektronicky na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke tovaru alebo inak Kupujúcim oznámenú Predávajúcemu.

7. Ak je reklamácia dôvodná a ide o odstrániteľnú vadu tovaru, Kupujúci má právo na bezplatné odstránenie vady.

8. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

9. Ak je reklamácia dôvodná a ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa tej istej vady po oprave (t. j. ak sa tá istá vada na tovare po dvoch predchádzajúcich opravách vyskytne tretíkrát) alebo pre väčší počet vád (t. j. ak tovar má v čase uplatnenia reklamácie súčasne aspoň tri rôzne vady) tovar riadne užívať.

10. Ak je reklamácia dôvodná a ide o inú neodstrániteľnú vadu tovaru, než je uvedená v bode 9 tohto článku, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru v závislosti od charakteru vady.

11. V prípade odstúpenia Kupujúceho od kúpnej zmluvy z dôvodu zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru v súlade s týmto Reklamačným poriadkom je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu za tovar, ak bola zaplatená, a Kupujúci je povinný vrátiť Predávajúcemu reklamovaný tovar.

12. Ak Predávajúci nevybaví reklamáciu v lehote podľa bodu 6 tohto článku, Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

13. Ak reklamácia nie je dôvodná, Predávajúci ju zamietne.

14. Ak Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť Predávajúceho vydať Kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie v lehote podľa bodu 6 tohto článku.

15. Ak Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

16. Ak Kupujúci nie je spotrebiteľom, Predávajúci zodpovedá vždy len za vady tovaru, ktoré má tovar v čase jeho odovzdania Predávajúcemu. Ustanovenia bodov 2 až 11 a 13 tohto článku sa v takom prípade použijú primerane; ustanovenia bodov 1, 12, 14 a 15 tohto článku sa nepoužijú.

ČLÁNOK IV

Záverečné ustanovenia

1. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení Reklamačného poriadku sú neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení Reklamačného poriadku.

2. Tento Reklamačný poriadok je Predávajúci oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť. Reklamačný poriadok v zmenenom znení sa vzťahuje na právne vzťahy z kúpnych zmlúv uzavretých medzi Predávajúcim a Kupujúcim odo dňa, keď zmena Reklamačného poriadku nadobudne účinnosť. Zmena Reklamačného poriadku nadobúda účinnosť v deň v nej uvedený, najskôr však v deň zverejnenia zmeneného znenia Reklamačného poriadku na www.sence911.com. Reklamačný poriadok v znení po vykonanej zmene sa však vzťahuje iba na reklamácie tovaru zakúpeného odo dňa účinnosti zmeny Reklamačného poriadku.

3. Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 25.10.2023.